top of page

מסלול ערכי-קהילתי בביה"ס נועם אליהו

בשנת הלימודים תשע"ב פתחנו בבית ספר נועם אליהו, בי"ס ממ"ד שהיה במצב קשה ממגוון בחינות, מסלול צומח חדש בו שולבו ילדים ממשפחות הגרעין ומשפחות חזקות נוספות מנתיבות, ביחד עם האוכלוסייה הקיימת היום בבית הספר. המסלול הערכי-קהילתי החדש, מחזק את בית הספר במגוון תחומים ומשלב פעילויות והעצמות לילדים תוך חיזוק הקשר האישי בין הצוות והילדים.

 

חזון בית הספר הוא לחנך את התלמידים ולא רק ללמדם, לתלמידים שיהפכו לאנשים אוהבי ה', מתוקני מידות, עצמאים, חושבים, רחבי אופקים, תאבי דעת, שירצו לתקן את עצמם ואת העולם ולהתקדם ככל האפשר כל חייהם. בית הספר מעמיד את אחדות עם ישראל והממלכתיות במקום גבוה ביותר בסולם הערכים ולכן קולט ומעצים אוכלוסיית עולים ואוכלוסיות ממעמד סוציו אקונומי שונה בתוכו, מתוך רצון לשלבם ולהתקדם יחד איתם למצוינות ערכית, לימודית ומוסרית. 

 

במסגרת פעילות בית הספר, מתקיים פרויקט מיוחד שפועל לשילובם המלא של  התלמידים מבני העדה האתיופית ותלמידים ממשפחות רווחה מבחינה חברתית. בכדי ליצור אינטגרציה אמתית, אנו עוסקים בהכרת התרבויות והעדות השונות, הכרת המסורות, חיבור עמוק של כל ילד לשורשים שלו. מתקיימת פעילות חברתית ליצירת תקשורת בונה וכנה המתמודדת עם ההבדלים ומעניקה לילדים כלים לבניית חברה רב-תרבותית. כמו כן, בית הספר מפתח קהילת הורים אינטגרטיבית, הלוקחת אחריות יחד עם הצוות על יוזמות שונות, שותפה לתהליכים החינוכיים והחברתיים הנעשים עם התלמידים ובני-משפחותיהם.

bottom of page