top of page

גרעין סטודנטים בשיתוף תנועת הבוגרים של בני-עקיבא

גרעין הסטודנטים של "מגשימים ביחד" בשיתוף תנועת הבוגרים של "בני-עקיבא" הוקם בשנת ה'תשע"ח בכדי לגבש בנתיבות קהילה דתית-לאומית צעירה, ערכית ואינטגרטיבית המשלבת עשיה ופעילות חברתית לצד לימוד ועיסוק מהותי באתגרים השונים של מדינת ישראל. הגרעין מורכב מסטודנטים בני העיר לצד סטודנטים שהגיעו להשתקע בעיר מאזורים שונים בארץ, כשהמשותף להם הוא רצון לקחת אחריות על החברה והעל העיר תוך ביסוס הזהות הדתית-לאומית.

הסטודנטים הפעילים בגרעין מקבלים מלגה עבור שעתיים התנדבות ושעתיים לימוד שבועיות בבית מדרש של הגרעין.

לפרטים נוספים, מוזמנים לפנות לרכז גרעין הסטודנטים

רם: 052-4582390

bottom of page